Regulamin


REGULAMIN PIESZEJ PIELGRZYMKI ZDUŃSKOWOLSKIEJ

1. CHARAKTER PIELGRZYMOWANIA
Pielgrzymka jest przeżyciem religijnym to oÅ›miodniowe rekolekcje w drodze. Jej celem jest pogÅ‚Ä™bienie życia wedÅ‚ug Ewangelii, dlatego uczestnika powinien charakteryzować duch modlitwy, ofiary i miÅ‚oÅ›ci, przejawiajÄ…cy siÄ™ także w zewnÄ™trznym Å‚adzie i porzÄ…dku. Pobyt na Jasnej Górze to szczyt naszych rekolekcji i nie traktujemy go jako czasu na zabawÄ™ i odpoczynek. Pielgrzymi codziennie biorÄ… udziaÅ‚ we Mszy ÅšwiÄ™tej, a w czasie drogi uczestniczÄ… w poszczególnych punktach programu duszpasterskiego, który zawiera: modlitwy, konferencje, Å›piewy i nabożeÅ„stwa. Jako rodzina Boża pomagamy w znoszeniu trudów pielgrzymowania.

2. UCZESTNIK PIELGRZYMKI
a) Akceptuje jej religijny charakter i pragnie pogłębić swoją formację duchową
b) Jest fizycznie przygotowany do przejścia każdego dnia około 30 - 35 km
c) UkoÅ„czyÅ‚ 16 lat (osoby w wieku od 16 do 18 lat przedstawiajÄ… pisemnÄ… zgodÄ… rodziców, a mÅ‚odsze osoby mogÄ… pielgrzymować jedynie z peÅ‚noletnim opiekunem)
d) Nosi zawsze ze sobÄ… znaczek i legitymacjÄ™

3. POSTAWA PIELGRZYMA
W czasie caÅ‚ej pielgrzymki (również w CzÄ™stochowie) obowiÄ…zuje:
a) CaÅ‚kowity zakaz posiadania i używania: alkoholu i narkotyków
b) Palenie tytoniu tylko w wyznaczonych miejscach
c) Zakaz kÄ…pieli w rzekach i jeziorach
d) Strój odpowiedni do charakteru pielgrzymki, który zakrywa ramiona i kolana, pielgrzymi noszÄ… kapelusze pielgrzymkowe, koszulki i znaczki
e) Czystość w miejscu postoju i noclegu oraz sanitariatach
f) Posłuszeństwo zarządzeniom kierownika i służb

4. ORGANIZACJA PIELGRZYMKI
Dokonując zapisu uczestnik pielgrzymki zobowiązuje sią do zachowania regulaminu. Za złamanie postanowień regulaminu oraz postawę niezgodnę z duchem pielgrzymowania przewidziane są: kary do wykluczenia z pielgrzymki włącznie i powiadomienia parafii.

5. ZACHOWANIE NA DRODZE
Pielgrzymka porusza siÄ™ prawÄ… stronÄ… drogi. Nigdy nie przechodzimy na lewÄ… stronÄ™ drogi. Ze wzglÄ™dów bezpieczeÅ„stwa kategorycznie zakazane jest zostawanie z tylu za grupÄ… oraz oddalanie siÄ™ od grupy bez zgody kierownika i sÅ‚użb porzÄ…dkowych. Z telefonów komórkowych korzystamy tylko na postojach.

6. NOCLEGI
Noclegi przewidziane sÄ… w warunkach turystycznych. Koniecznie zabieramy ze sobÄ… Å›piwór i karimatÄ™. Na trasie z wdziÄ™cznoÅ›ciÄ… korzystamy z udzielanej goÅ›ciny; staramy siÄ™ przy tym nie nadużywać dobroci gospodarzy. Należy siÄ™ nastawić na bardzo skromne warunki. ObowiÄ…zuje zakaz noclegów koedukacyjnych, który nie dotyczy małżeÅ„stw i rodziców z maÅ‚ymi dziećmi. Cisza nocna obowiÄ…zuje od Apelu Jasnogórskiego do porannej Mszy ÅšwiÄ™tej.

7. BAGAÅ»
Bagaż (duży) należy podawać do zaÅ‚adunku. Transport bagażu miÄ™dzy miejscowoÅ›ciami noclegowymi zapewniony jest przez organizatora. Bagaż musi być oznaczony żetonem otrzymanym przy zapisach. Nie ma możliwoÅ›ci korzystania z dużego bagażu w ciÄ…gu dnia. Pielgrzymi majÄ… ze sobÄ… także bagaż podrÄ™czny (maÅ‚y), w którym zabiera siÄ™ tylko to co niezbÄ™dne w ciÄ…gu dnia, czyli: pÅ‚aszcz przeciwdeszczowy, skarpety baweÅ‚niane na zmianÄ™, żaroodporny kubek, Å‚yżkÄ™, nóż, Å›rodki medyczne, itd.

8. OPIEKA MEDYCZNA
Pomoc medyczna Å›wiadczona jest bezinteresownie przez uczestniczÄ…cych w pielgrzymce lekarzy i pielÄ™gniarki. W razie koniecznoÅ›ci stwierdzonej przez lekarza, bÄ™dzie możliwość transportu chorego do najbliższego postoju. Lekarz może nakazać opuszczenie pielgrzymki ze wzglÄ™dów zdrowotnych. Każdy pielgrzym ma w bagażu podrÄ™cznym: dwa bandaże elastyczne, watÄ™ baweÅ‚nianÄ…, maść rozgrzewajÄ…cÄ… do masowania mięśni, plastry z opatrunkiem, spirytus salicylowy, igÅ‚y do przebijania pÄ™cherzy, kilka zwykÅ‚ych bandaży i wÅ‚asne lekarstwa, które bierze na staÅ‚e. Z proÅ›bÄ… pomocy medycznej zgÅ‚aszamy siÄ™ natychmiast po rozpoczÄ™ciu postoju.

9. ZAPISY
Od 16 do 21 sierpnia można zapisywać siÄ™ w godz. 10.00 - 12.00 i 16.00 - 18.00 w sekretariacie pielgrzymki który znajduje siÄ™ w wejÅ›ciu do auli Å›w. Maksymiliana przy parafii WniebowziÄ™cia MNP w ZduÅ„skiej Woli. UczestniczÄ…cy w pielgrzymce po raz pierwszy, przynosi na zapisy zaÅ›wiadczenie ze swojej parafii. "Starzy" pielgrzymi przynoszÄ… na zapisy swoje legitymacje. Osoby korzystajÄ…ce w CzÄ™stochowie z noclegów i wyżywienia - zapewnianych przez organizatora pielgrzymki, pÅ‚acÄ… za nie od razu przy zapisach. Na noclegu należy siÄ™ godnie zachowywać. Cisza nocna i zamkniÄ™te drzwi wejÅ›ciowe od godz. 22.00 - 6.00

10. TERMINARZ
Pielgrzymka rozpoczyna się spotkaniem w dniu 21 sierpnia o godzi. 17.30 w kościele Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. Najpierw przystępujemy do Sakramentu Pojednania i Pokuty, następnie uczestniczymy we Mszy Świętej oraz w spotkaniu organizacyjnym.
22 sierpnia o godz. 7.00 bÄ™dzie sprawowana Msza ÅšwiÄ™ta, po której bezpoÅ›rednio wyruszamy na pielgrzymi szlak. Celem naszego pielgrzymowania jest przeżycie uroczystoÅ›ci Odpustowej Matki Bożej CzÄ™stochowskiej, dlatego centralnym wydarzeniem caÅ‚ej pielgrzymki jest Eucharystia w dniu 26 sierpnia o godz. 11.00 celebrowana na WaÅ‚ach Jasnogórskich. W czasie pobytu w CzÄ™stochowie uczestniczymy także, we Mszy ÅšwiÄ™tej 25 sierpnia o godz. 8.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz w dniu wyjÅ›cia tj. 27 sierpnia o godz. 7.00 w Bazylice Jasnogórskiej. Ponadto bierzemy udziaÅ‚ w Apelach Jasnogórskich o godz. 21.00, w Drodze Krzyżowej 25 sierpnia o godz. 12.00 i innych nabożeÅ„stwach pomagajÄ…cych nam przeżywać na Jasnej Górze te centralne dni rekolekcyjne. ZaÅ‚adunek bagażu w dniu 27 sierpnia bÄ™dzie od 6.00 do 6.45. Nie bierzemy udziaÅ‚u w imprezach organizowanych w CzÄ™stochowie, a sprzecznych z duchem chrzeÅ›cijaÅ„skim. Należy także uważać na nieznane osoby, które mogÄ… nas werbować do sekt.

KAŻDY PIELGRZYM JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU I JEGO PRZESTRZEGANIA!!!