Spotkania pielgrzymkoweZAPROSZENIE na Pielgrzymkę
Kochani Pielgrzymi !!!
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w rekolekcjach w drodze..
22 sierpnia wyrusza Piesza Pielgrzymka Zduńskowolska na Jasną Górę.
W dniach od 16 do 21 sierpnia włącznie w godz 10-12 i 16-18
w wejściu do Auli Ośrodka Maksymiliana Kolbego
przy ul. Kościelnej 20, każdy chętny może zgłosić swój udział w pielgrzymce.

Serdecznie zachęcamy do PIELGRZYMOWANIA :)


ZAPISY na XXX PP


KOCHANI PIELGRZYMI!
Mamy do przekazania bardzo ważnÄ… informacje. Jak każdy wie obecna sytuacja w kraju i na Å›wiecie jest dość trudna. NastÄ™pujÄ… zmiany w każdej dziedzinie życia, również dotyczÄ…ce naszego pielgrzymowania na JasnÄ… GórÄ™.
Nasza jubileuszowa, 30 Piesza Pielgrzymka w tym roku bÄ™dzie miaÅ‚a innÄ… formÄ™ niż dotychczas, ponieważ musi uwzglÄ™dnić wytyczne wÅ‚adz sanitarnych i koÅ›cielnych dla organizacji ruchu pielgrzymkowego podczas trwania epidemii. Dlatego wprowadzamy nastÄ™pujÄ…ce zasady dotyczÄ…ce zapisów na PieszÄ… PielgrzymkÄ™:
1. W pielgrzymce mogÄ… uczestniczyć tylko osoby zdrowe (bez chorób wspóÅ‚istniejÄ…cych jak: choroby serca, astma itp.).
2. W pielgrzymce obowiÄ…zuje limit do 50 osób z peÅ‚nÄ… obsÅ‚ugÄ… wÅ‚Ä…cznie (sÅ‚użby pielgrzymkowe ograniczamy do minimum gwarantujÄ…cego bezpieczeÅ„stwo podczas drogi).
3. Organizator pielgrzymki nie zapewnia noclegów, dlatego pielgrzymi podstawionym autokarem wracajÄ… do domów na nocleg, aby rano powrócić na trasÄ™ pielgrzymki.
4. Zapisy na pielgrzymkÄ™ trwajÄ… od 16 do 19 sierpnia wÅ‚Ä…cznie, 20 sierpnia o godz. 19.00 w ogrodzie za AulÄ… Å›w. Maksymiliana odbÄ™dzie siÄ™ losowanie osób, które wyruszÄ… na pÄ…tniczy szlak (NIE BĘDZIE ZAPISÓW W DNIU WYJÅšCIA PIELGRZYMKI ANI NA TRASIE).
5. Duchowe pielgrzymowanie bÄ™dzie odbywaÅ‚o siÄ™ przez caÅ‚y czas trwania pielgrzymki od 22 do 29 sierpnia, w Bazylice WniebowziÄ™cia NMP na ul. KoÅ›cielnej, o godz. 20.30, bÄ™dzie sprawowana Eucharystia, której przewodniczyć bÄ™dÄ… kapÅ‚ani poszczególnych parafii dekanatu, zakoÅ„czonej Apelem Jasnogórskim.
6. Na trasie pielgrzymki będzie zapewniony obiad, zgodnie z przepisami i wymogami Sanepidu.
Wszelkie pytania dotyczące uczestniczenia proszę kierować do ks. Damiana Sochackiego.

Zbiórka ofiar na organizację XXX (CXXX) Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej


W niedzielÄ™ 16 sierpnia, w parafiach caÅ‚ego naszego dekanatu, zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na rzecz 30 (a w historycznej ciÄ…gÅ‚oÅ›ci już 130) Pieszej Pielgrzymki ZduÅ„skowolskiej na JasnÄ… GórÄ™. Ofiary zbierane w tym roku pozwolÄ… pokryć koszty przewozu pielgrzymów na nocleg, ubezpieczenia i pokrycie kosztów za wynajÄ™cie karetki z naszego szpitala. W tym roku pielgrzymowanie, z racji obostrzeÅ„ i restrykcji sanitarnych, bÄ™dzie wyglÄ…daÅ‚o inaczej niż dotychczas. Dozwolona liczba uczestników caÅ‚ej pieszej pielgrzymki to jedynie 50 osób. Pozostali pielgrzymi i wierni sÄ… zaproszeni do uczestniczenia w Pielgrzymce w formie duchowego pielgrzymowania, przez uczestniczenie w pielgrzymkowej Eucharystii, od 22 do 29 sierpnia w Bazylice WniebowziÄ™cia NMP, na ul. KoÅ›cielnej, o godz. 20.30, której przewodniczyć bÄ™dÄ… kapÅ‚ani z poszczególnych parafii dekanatu, zakoÅ„czonej Apelem Jasnogórskim.

Uroczysta msza święta na rozpoczęcie Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej będzie sprawowana w sobotę 22 sierpnia o godz. 7.00, w Bazylice Wniebowzięcia NMP.

Numer rachunku bankowego Pieszej Pielgrzymki:

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli

14 1240 3305 1111 0010 8501 7536 – Piesza Pielgrzymka ZduÅ„skowolska


Powrót XXIX Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej


29 sierpnia o godzinie 19.30 w Bazylice nastÄ…piÅ‚o uroczyste powitanie Pieszej ZduÅ„skowolskiej Pielgrzymki. Już na rogatkach naszego miasta stali ludzie z narÄ™czami kwiatów, aby je wrÄ™czyć wracajÄ…cym pielgrzymom, tym, samym dziÄ™kujÄ…c za wytrwaÅ‚ość i dar modlitwy w ich intencjach. WyjÄ…tkowo w tym roku na powitaniu pielgrzymów byÅ‚o mnóstwo ludzi, dzieci i mÅ‚odzieży, ulica koÅ›cielna byÅ‚a wypeÅ‚niona, ruch wstrzymany, po to tylko aby uczcić pÄ…tników i ich trud. KsiÄ…dz dziekan praÅ‚. Dariusz KaliÅ„ski przed BazylikÄ… powitaÅ‚ pielgrzymów, ucaÅ‚owaÅ‚ krzyż i wraz z księżmi dekanatu, pielgrzymami wkroczono do Å›wiÄ…tyni, aby podziÄ™kować Bogu za ten cudowny czas rekolekcji w drodze.  Po pozdrowieniu i powitaniu, gÅ‚os zabraÅ‚ ksiÄ…dz kierownik Damian Sochacki, dziÄ™kowaÅ‚ wszystkim za pielgrzymkÄ™, za wytrwaÅ‚ość. Na koniec spotkania wspólnie trzymajÄ…c siÄ™ za rÄ™ce odÅ›piewano Apel Jasnogórski i udzielono bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwa.

                        


Zaproszenie na Apel Jasnogórski


JednÄ… z form Å‚Ä…cznoÅ›ci z Pielgrzymami udajÄ…cymi siÄ™ w pielgrzymkÄ™ pieszÄ… na JasnÄ… GórÄ™ sÄ… apele o 21.00 w Bazylice. Åšw. Jan PaweÅ‚ II uczyÅ‚ nas tej piÄ™knej formy modlitwy gdy wpatrzeni w oczy Matki Bożej Å›piewamy uroczyÅ›cie Apel Janogórski i wypowiadamy wobec naszej Matki to co kryjÄ… nasze serca. Aż do 28 sierpnia zapraszamy do wspólnej modlitwy którÄ… staramy siÄ™ ubrać w piÄ™knÄ… oprawÄ™ muzycznÄ…. Nasze spotkania prawadzi kapÅ‚an który po rozważaniu apelowym odmawia ze wszystkimi dziesiÄ…tkÄ™ różaÅ„ca obejumujÄ…c intencje pielgrzymów duchowych i pieszych naszej pielgrzymki.

            


29 Pielgrzymka Zduńskowolska - wyruszyła


22 sierpnia br., we wspomnienie NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny Królowej, pod hasÅ‚em: „W Mocy Bożego Ducha”, po Mszy Å›w. sprawowanej w bazylice mniejszej w ZduÅ„skiej Woli, wyruszyÅ‚a na Jasna GórÄ™ XXIX Piesza Pielgrzymka. Eucharystii przewodniczyÅ‚ ks. praÅ‚. dr Dariusz KaliÅ„ski, proboszcz i kustosz sanktuarium, a koncelebrowaÅ‚o 15 kapÅ‚anów z caÅ‚ego dekanatu.
      HomiliÄ™ wygÅ‚osiÅ‚ ks. Andrzej Jaworski, proboszcz parafii Å›w. PawÅ‚a ApostoÅ‚a, który ukazaÅ‚ rolÄ™ pielgrzymowania w życiu czÅ‚owieka wierzÄ…cego, podkreÅ›lajÄ…c, że każdy chrzeÅ›cijanin powinien wyruszyć choć raz w życiu na pÄ…tniczy szlak. „W tym roku jest to szczególna pielgrzymka, gdyż pÄ…tnicy chcÄ… przebÅ‚agać Boga i MatkÄ™ NajÅ›wiÄ™tszÄ… za wszelkie zniewagi, dokonane w naszym kraju”, mówiÅ‚ kaznodzieja.
      W tym roku do tronu Czarnej Madonny wyruszyÅ‚o 230 pÄ…tników. WÅ›ród nich jest 9 kapÅ‚anów i 1 osoba na wózku inwalidzkim. Kierownikiem pielgrzymki jest ks. Damian Sochacki.
      CaÅ‚e miasto wyszÅ‚o by pożegnać swoich bliskich i życzyć im wytrwaÅ‚oÅ›ci na szczególny czas rekolekcji w drodze.
      GÅ‚ównÄ… intencjÄ… tegorocznej pielgrzymki jest modlitwa o pokój w ojczyźnie, na Å›wiecie, jak również dziÄ™kczynienie Bogu za osobÄ™ Å›w. Maksymiliana Marii Kolbego, z racji przypadajÄ…cej w tym roku 125. rocznicy jego urodzin i chrztu oraz 100 rocznicy prymicyjnej Mszy Å›w. o. Maksymiliana, sprawowanej w przyszÅ‚ej bazylice zduÅ„skowolskiej.


                                      


ZAPROSZENIE


Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w rekolekcjach w drodze..
22 sierpnia wyrusza Piesza Pielgrzymka ZduÅ„skowolska na JasnÄ… GórÄ™. W dniach od 16 do 21 sierpnia wÅ‚Ä…cznie w godz 10-12 i 16-18 w wejÅ›ciu do Auli OÅ›rodka Maksymiliana Kolbego przy ul. KoÅ›cielnej 20, każdy chÄ™tny może zgÅ‚osić swój udziaÅ‚ w pielgrzymce.
Serdecznie zachÄ™camy do PIELGRZYMOWANIA 


ZAPISY


Zapisy na 28 Pieszą Pielgrzymkę, rozpoczniemy od czwartku 16 sierpnia, w Ośrodku św. Maksymiliana, w godz. od 10.00 do 12.00 oraz od 16.00 do 17.00.

ZAPRASZAMY wszystkich chcÄ…cych i mogÄ…cych uczestniczyć w tym duchowym wydarzeniu, a tych wszystkich którzy z powodu stanu zdrowia nie mogÄ… podążać pieszo do Pani Jasnogórskiej zachÄ™camy do Duchowego pielgrzymowania :)


Wileki Czwartek - życzenia